Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe

Szczegółowy plan nauczania szkolenia ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI - MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE

L.p.
TEMAT SZKOLENIA
Liczba godzin szkolenia 1
1 ZAJĘCIA TEORETYCZNE  
1.1 Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu:
- Obowiązujące regulacje prawne.
- Deklaracja właściwości użytkowych "WE".
- Zasady ogólne i stosowanie oznakowania "CE".
- Zasady ogólne i stosowanie oznakowania znakiem budowlanym "B".
- Specyfikacje techniczne: normy zharmonizowane, europejskie oceny techniczne, polskie normy, krajowe oceny techniczne.
2
1.2 Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych:
- Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
- Podział zadań podczas procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu.
- Badania typu - wymagania normy PN-EN 13108-20
- Zakładowa Kontrola Produkcji.
- Oznakowanie i etykietowanie wyrobów.
2
1.3 Omówienie wymagań systemu Zakładowej Kontroli Produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych - wymagania normy PN-EN 13108-21. 2
1.4 Wymagania ZKP dla asfaltów modyfikowanych, emulsji asfaltowych i mieszanek na zimno. 1
1.5 Dokumentacja systemu Zakładowej Kontroli Produkcji:
- Księga zakładowej kontroli produkcji.
- Wymagane procedury i instrukcje.
- Formularze i zapisy.
1
1.6 Audit wewnętrzny w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jako narzędzie nadzoru nad ZKP:
- Podstawowe definicje.
- Zasady przeprowadzenia auditu:
  - Planowanie i przygotowanie auditu.
  - Przeprowadzenie auditu wewnętrznego.
  - Działania poauditowe, działania korygujące i zapobiegawcze.
4
2 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (warsztaty, ćwiczenia)  
2.1 Planowanie i przeprowadzenie auditu wewnętrznego:
- Opracowanie planu auditu oraz listy pytań kontrolnych.
- Praktyczne przeprowadzenie auditu, formułowanie i zapisywanie niezgodności i spostrzeżeń.
- Opracowanie raportu z auditu wewnętrznego.
- Formułowanie działań korekcyjnych, korygujących i naprawczych, zapisy i ocena skuteczności działań.
14
3 SEMINARIUM (prezentacja wyników, test sprawdzający) 4
 
RAZEM
30

1 godzina szkolenia = godzina lekcyjna (45 min.)