Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe

Szczegółowy plan nauczania szkolenia ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI - MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE

L.p.
TEMAT SZKOLENIA
Liczba godzin szkolenia 1
1 ZAJĘCIA TEORETYCZNE  
1.1 Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu:
- Obowiązujące regulacje prawne.
- Deklaracja właściwości użytkowych "WE".
- Zasady ogólne i stosowanie oznakowania "CE".
- Zasady ogolne i stosowanie oznakowania znakiem budowlanym "B".
- Reguły postępowania w przypadku norm zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz innych norm i dokumentów zawierających (lub nie) wymagania dotyczące ZKP.
2
1.2 Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych:
- Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
- Podział zadań podczas procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu.
- Badania typu - wymagania normy PN-EN 13108-20.
- Zadania Zakładowej Kontroli Produkcji - wymagania normy PN-EN 13108-21.
- Oznakowanie i etykietowanie wyrobów.
2
1.3 Dokumenty systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla mieszanek mineralno-asfaltowych:
- Księga Zakładowej Kontroli Produkcji.
- Wymagane procedury i instrukcje.
- Formularze i zapisy.
2
1.4 Audit wewnętrzny w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jako narzędzie nadzoru nad ZKP:
- Podstawowe definicje.
- Zasady przeprowadzania auditu:
  * Planowanie i przeprowadzanie auditu.
  * Przeprowadzanie auditu wewnętrznego.
  * Działania poauditowe, działania korygujące i zapobiegawcze.
4
1.5 Wzorcowanie wytórni mieszanek bitumicznych. 2
1.6 Badania surowców do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badania mieszanek mineralno-asfaltowych. 2
1.7 Wymagania ZKP dla asfaltów modyfikowanych, emulsji asfaltowych i mieszanek na zimno. 1
2 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (warsztaty, ćwiczenia)  
2.1 Planowanie i przeprowadzanie auditu wewnętrznego:
- Opracowanie planu auditu oraz listy pytań kontrolnych.
- Praktyczne przeprowadzenie auditu, formułowanie i zapisywanie niezgodności i spostrzeżeń.
- Opracowanie raportu z auditu wewnętrznego.
- Formułowanie działań korekcyjnych, korygujących i naprawczych, zapisy i ocena skuteczności działań.
11
3 SEMINARIUM (prezentacja wyników, test sprawdzający) 4
 
RAZEM
30

1 godzina szkolenia = godzina lekcyjna (45 min.)