Zakład Kształcenia Ustawicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie

Zakład Kształcenia Ustawicznego jest jednostką organizacyjną Sieci Badawczej Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie.

Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku i jesteśmy wpisani pod numerem 971K do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Jesteśmy również wpisani pod numerem 2.14/00151/2015 w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.

Od roku 2004 posiadamy wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, aktualnie na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 potwierdzony certyfikatem nr 100/4/SZJ/2013 wydanym przez ZETOM-CERT.

 
Poniżej przedstawiamy dokumenty potwierdzające kwalifikacje ZKU Łukasiewicz-WIT