Zakładowa Kontrola Produkcji - Beton Towarowy

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa kursu: Zakładowa Kontrola Produkcji - Beton Towarowy

Termin kursu: Trwa nabór.

Cena: 1200 zł. + VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Koszty kursu: zajecia teoretyczne, seminarium.
 • Materiały szkoleniowe: skrypt. 
 • Pomoce dydaktyczne: teczka, zeszyt, długopis.
 • Serwis kawowy, obiad.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Miejsce realizacji kursu:
Zakład Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa, woj. mazowieckie

Czas trwania kursu: 2 dni (20 godz.)
(1 godz. szkolenia = 45 min.)

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 18 godz.
 • Seminarium – 2 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Parametry podstawowe mieszanki betonowej i betonu.
 • Charakterystyki podstawowe dla betonu.
 • Kontrola produkcji pkt. 9 normy PN-EN 206:2014.
 • Ocena zgodności oraz zał. A i B normy PN-EN 206:2014.
 • Jednostka certyfikująca i kontrolująca – zał. C.
 • Wymagania formalne i prawne związane z certyfikacją- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016r. w sprawie sposobu i deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
 • Prawidłowy proces realizacji certyfikacji betonu.

Szczegółowy program kursu »

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia odbywają się w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT w Warszawie.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Łukasiewicz-WIT.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstwie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Zakładowa Kontrola Produkcji - Beton Towarowy" kwalifikacji pozwalających na prawidłową realizację zadań w ich przesiębiorstwach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Znajomości obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wprowadzania betonu towarowego.
 • Znajomości zasad oceny właściwości użytkowych betonu towarowego.
 • Znajomości wymagań systemu ZKP dla betonu towarowego.
 • Umiejętności tworzenia i prowadzenia dokumentacji ZKP, w tym Księgi ZKP, instrukcje, formularze i zapisy.

Do kogo skierowany jest kurs:

 • Osoby które ukończyły 18 lat. 
 • Osoby zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym kadra kierownicza oraz średni i wyższy personel techniczny.
 • Producenci betonu towarowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Balińska
tel. 22 853 97 40
604 503 876
e-mail: malgorzata.balinska@wit.lukasiewicz.gov.pl

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
5 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1