Obowiązki producentów kruszyw - formalno-prawne uwarunkowania

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa kursu: Obowiązki producentów kruszyw budowlanych - formalno-prawne uwarunkowania

Termin kursu: Trwa nabór.

Cena: 1000 zł. + VAT

Uwaga! Dla stałych klientów oraz zgłoszeń grupowych udzielamy atrakcyjnych rabatów cenowych.

Cena kursu obejmuje:

 • Koszty kursu: zajecia teoretyczne, zajęcia praktyczne, seminarium.
 • Materiały szkoleniowe: skrypt. 
 • Pomoce dydaktyczne: teczka, zeszyt, długopis.
 • Serwis kawowy, obiad.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Miejsce realizacji kursu:
Zakład Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa, woj. mazowieckie

Czas trwania kursu: 4 dni (30 godz.)
(1 godz. szkolenia = 45 min.)

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 19 godz.
 • Zajęcia praktyczne (warsztaty-ćwiczenia) – 7 godz.
 • Seminarium (prezentacja wyników, test sprawdzający) - 4 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.
 • Wymagania norm europejskich dla kruszyw, nowe podejście do zasad badania i oceny jakości kruszyw budowlanych.
 • Normy europejskie, zasady funkcjonowania wymogów normatywnych, oznakowanie CE.
 • Zakładowa Kontrola Produkcji, obowiązki producenta w zakresie kontroli jakości wyrobu.
 • Audit wewnętrzny w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji (procedury planowania i przeprowadzania auditu).

Szczegółowy program kursu »

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia odbywają się w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT w Warszawie.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Łukasiewicz-WIT.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstwie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Obowiązki producentów kruszyw - formalno-prawne uwarunkowania" kwalifikacji pozwalających na prawidłowe wprowadzanie na rynek wyrobów i materiałów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm europejskich.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Znajomości zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, w tym regulacji prawnych, deklaracji właściwości użytkowych WE, oznakowania CE i B oraz obowiązujących aktów normatywnych. 
 • Znajomości wymagań norm europejskich dla kruszyw zgodnie z nowym podejściem do zasad badania i oceny zgodności kruszyw budowlanych oraz wymagań dotyczących wyposażenia laboratorium.
 • Znajomości norm europejskich i wymogów normatywnych oraz obowiązków producentów kruszyw.
 • Znajomość obowiązków producenta w zakresie kontroli jakości wyrobu, w tym zasad prowadzenia ZKP.
 • Umiejętności przeprowadzenia auditu wewnętrznego ZKP łącznie z planowaniem i przygotowaniem auditu. 

Do kogo skierowany jest kurs:

 • Osoby które ukończyły 18 lat. 
 • Osoby zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym kadra kierownicza oraz średni i wyższy personel techniczny.
 • Producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Balińska
tel. 22 853 97 40
604 503 876
e-mail: malgorzata.balinska@wit.lukasiewicz.gov.pl

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
6 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1