Badania laboratoryjne kruszyw

Szczegółowy plan nauczania szkolenia BADANIA LABORATORYJNE KRUSZYW

L.p.
TEMAT SZKOLENIA
Liczba godzin szkolenia 1
1 ZAJĘCIA TEORETYCZNE  
1.1 Zakładowa Kontrola Produkcji.
Obowiązki producentów kruszyw w świetle aktualnych wymagań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu:

- obowiązujące regulacje prawne,
- deklaracje właściwości użytkowych,
- oznakowanie CE,
- oznakowanie znakiem budowlanym "B",
- systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
Omówienie wymagań systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla kruszyw.
4
1.2 Omówienie norm:
- PN – EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,
- PN – EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
- PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
- PN – EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie  materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
- PN – EN 13383-2002+AC 2004 Kamień do robót hydrotechnicznych.
3
1.3 Wymagania zawarte w Specyfikacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Warunków Technicznych Id-110 Polskich Kolei Państwowych. 1
1.4 Zakres zmian wynikających z projektów norm FprEN 12620:2017, AprEN 13043:2015, FprEN 13139:2017 oraz FprEN 13242:2017. 1
1.5 Reaktywność alkaliczna kruszyw. 1
2 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
2.1 Badania geometryczne kruszyw (skład ziarnowy, zawartość pyłów, wskaźnik płaskości i kształtu, wskaźnik piaskowy, wskaźnik przepływu kruszyw drobnych, zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej). 4
2.2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw (odporność na rozdrabnianie, ścieranie, ścieranie powierzchniowe i polerowanie, gęstość ziarni i nasiąkliwość oraz gęstość nasypowa). 4
2.3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działania czynników atmosferycznych (mrozoodporność i mrozoodporność w soli odladzającej, szok termiczny i zgorzel słoneczna skał bazaltowych). 3
2.4 Badania chemiczne:
- ocena zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylenowym,
- zawartość humusu,
- zawartość kwasów Fulvo,
- zawartość siarki całkowitej,
- zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie,
- zawartość chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie – metoda miareczkowa (Volharda).
3
 
RAZEM
24

1 godzina szkolenia = godzina lekcyjna (45 min.)