Obowiązki producentów kruszyw - formalno-prawne uwarunkowania

Szczegółowy plan nauczania szkolenia OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW KRUSZYW - FORMALNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA

L.p.
TEMAT SZKOLENIA
Liczba godzin szkolenia 1
1 ZAJĘCIA TEORETYCZNE  
1.1 Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Rozporządzenie 305/2011:
- Obowiązujące regulacje prawne.
- Deklaracja właściwości użytkowych "WE".
- Zasady ogólne i stosowanie oznakowania "CE".
- Zasady ogolne i stosowanie oznakowania znakiem budowlanym "B".
- Reguły postępowania w przypadku norm zharmonizowanych, norm niezharmonizowanych, aprobat technicznych oraz innych norm i dokumentów zawierających (lub nie) wymagania dotyczące ZKP.
3
1.2 Wymagania norm europejskich dla kruszyw, nowe podejście do zasad badania i oceny jakości kruszyw budowlanych:
- Zasady oceny i badanie kruszyw wg norm europejskich.
- Omówienie wymagań podstawowych norm dotyczących kruszyw.
- Podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia laboratorium.
4
1.3 Normy europejskie, zasady funkcjonowania wymogów normatywnych, oznakowanie "CE":
- Normy europejskie, normy zharmonizowane.
- Obowiązki producenta kruszyw.
4
1.4 Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP), obowiązki producenta w zakresie kontroli jakości wyrobu:
- Zasady prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji.
- Metody i częstotliwość badań produktu.
- Wymagana dokumentacja Zakładowej Kontroli Produkcji.
4
1.5 Audit wewnętrzny w Zakładowej Kontroli Produkcji (procedury planowania i przeprowadzania auditu). 4
2 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (warsztaty, ćwiczenia) z zakresu procedur prowadznia auditu wewnętrznego w ZKP 7
3 SEMINARIUM (prezentacja wyników, test sprawdzający) 4
 
RAZEM
30

1 godzina szkolenia = godzina lekcyjna (45 min.)