Weryfikacja uprawnień klasy III ze względu na parametr, aktualizacja uprawnień, wydawanie duplikatów

Weryfikacja dotycz zakresu uprawnień wydanych przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r. poz. 134) zmieniającego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118, poz 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robór ziemnych, budowlanych i drogowych.

Warunkiem uzyskania weryfikacji posiadanych uprawnień kl. III jest zaliczenie egzaminu weryfikacyjnego z tej specjalności.

operator zainteresowany egzaminem weryfikacyjnycm posiadanych uprawnień, powinien zgłosić się do Ośrodka Szkolenia z pisemną decyzją, którą uzyskuje  w indywidualnym trybie  w Centrum Egzaminowania  Operatorów Maszyn, określającą zakres i warunki dopuszczenia do egzaminu. Ponadto operator powinien dostarczyć do ośrodka oryginał posiadanych uprawnień. kontakt do Centrum Egzaminowania Operatorów - tel. 22 853 97 07, ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl

Decyzja Centrum jest jednocześnie dokumentem potwierdzajacycm autentyczność uprawnień wymienionych w książce operatora maszyn roboczych.

Ośrodek Szkolenia przygotowuje " wniosek o przeprowadzenie egzaminu".  i w wyznaczonym terminie operator przystępuje do egzaminu.

Wydawanie duplikatów uprawnień: Centrum Egzaminowania Operatorów na wniosek operatora wydaje odpłatnie nową książkę operatora w postaci plastikowej karty. W przypadku zmiany nazwiska do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia sądu lub odpis aktu urodzenia/aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego. Koszt wymiany książeki operatora - 123,00 zł

wniosek do pobrania - Centrum Egzaminowania Operatorów (lukasiewicz.gov.pl)

aktualizacja uprawnień: Centrum dokonuje aktualizacji posiadanych uprawnień na pisemny wniosek operatora. Aktualizacja jest dokonywana w następstwie zmian w zakresie przyporządkowania maszyn do innych klas i uznawania równoważnych uprawnień na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 134). operator dołącza do wniosku Książkę operatora.

kontakt do Centrum Egzaminowania Operatorów: tel. 22 853 97 07, ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl